Top

Voorwaarden kort

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden van Terra-Cotta Sportprijzencentrum.nl  zijn met ingang van 01 september 2011 van toepassing.

1. Definities

Producten

Alle door Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam aangeboden artikelen op deze website of in onze showroom.

Website

De website(s) van Terra-Cotta Sportprijzencentrum is/zijn te vinden op:
www.sportprijzencentrum.nl

Gebruiker

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website bezoekt en/of gebruikt, ongeacht of er een transactie tot stand komt.

Dienst

De ter beschikking stellen van de Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam website met al haar mogelijkheden, het drukken van één of meerdere producten, het verzorgen van de bestelling en verzending daarvan.

Ontvanger

De door de gebruiker opgegeven uiteindelijke ontvanger van de producten van Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam .

Overeenkomst

De overeenkomst waarbij Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam en de gebruiker het verrichten van de dienst overeenkomen.

Opdracht

De opdracht aan Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam tot het verrichten van de dienst.

2. Toepasselijkheid Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst, aankoop en iedere aanbieding die verband houden met de dienst.

3. Totstandkoming

De overeenkomst komt tot stand door het verrichten van de dienst en bij het moment van verzending van de bevestiging van de opdracht. Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren om motiverende redenen.

4. De Dienst

Het is de gebruiker niet toegestaan om de dienst in strijd met de wet, deze algemene Voorwaarden of de overeenkomst te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam. Het is niet toegestaan de website zodanig te gebruiken dat het functioneren van de website wordt beïnvloed of dat er schade wordt aangedaan aan de software of het gebruik door anderen wordt verhinderd. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de bestelling. Het is gebruiker toegestaan voor de aflevering van de producten een buitenlands adres op te geven. De verzendkosten worden in het bestelprocess per land aangegeven. Klachten over de uitvoering van de dienst dienen binnen 2 weken na afloop van de door de gebruiker aangegeven bezorgdatum schriftelijk of per e-mail te worden ingediend. Na genoemde periode vervalt iedere aanspraak van gebruiker.

Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam gebruikt PostNL en DPD Pakketdienst  voor het verzenden van de artikelen/producten. Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam zal er alles aan doen om de producten op de juiste tijd en datum bij PostNL en/of DPD Pakketdienst af te leveren en op het juiste adres te laten bezorgen. Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam is echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afleveren van de bestelling op een onjuiste datum of onjuist adres.

5. Aanmelding gebruiker

De gebruiker kan zich aanmelden waarbij dan er diverse voordelen voor de gebruiker tot beschikking komen. Een gebruiker mag zich slechts één keer aanmelden. Het aanmelden met verschillende e-mail adressen is dan ook niet toegestaan. Het gebruik van foutieve gegevens bij het aanmelden is ook niet toegestaan. Indien Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam dubbele en/of foutieve gegevens ontvangt bij aanmelding van een gebruiker, is Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam niet gehouden tot nakoming van enige verplichting van de overeenkomst.

6. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

De gebruiker vrijwaart Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam voor alle aansprakelijkheid van derden terzake het onjuist of ongewenst gebruik van het adres van de ontvanger.

De gebruiker vrijwaart Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam voor alle aansprakelijkheid van derden terzake het uploaden en gebruiken van foto's en/of teksten waarop licentie, auteursrechten, copyrightrechten of anderszins eigendomsrechten rusten.

Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam heeft het recht om opdrachten inzake producten met beledigende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden te weigeren, dit ter beoordeling van Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam .

Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam heeft het recht om opdrachten te weigeren indien gebruiker eerder opdrachten heeft ingediend waarbij de betaling niet goed kon worden afgerond en/of andere onrechtmatigheden werden geconstateerd.

Maten, kleuren, afbeeldingen, scherpte, beelden, etc. van de afgeleverde producten, kunnen afwijken van dezelfde elementen zoals weergegeven op de website. Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam is dan niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg zijn van het gebruik van de website.

Indien Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden, zoals leveranciers, technische diensten en/of telecommunicatiediensten, niet in staat is haar verplichtingen jegens gebruiker na te komen, is Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam niet gehouden tot nakoming van enige verplichting van de overeenkomst.

7. Prijzen en betaling

Gebruiker is aan Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam de op de website vermelde vergoeding verschuldigd, welke enerzijds bestaat uit de vergoeding voor het gebruik van de producten en anderzijds voor de vergoeding van de portokosten. De vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief btw. De kosten van transmissie en internet toegang worden door de gebruiker zelf gedragen. De vergoedingen worden via een overboeking, iDeal, Credit Card, Remboursement, binnen 14 dagen (op Rekening) of in showroom voldaan.

8. Beveiliging

Om risico's van onbevoegd toegang, vernietiging of verlies van de door gebruiker opgegeven gegevens, etc. uit te sluiten heeft Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam de nodige beveiligingsmaatregelen genomen, maar Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam kan ter zake geen garantie geven.

9. Annulering

De gebruiker heeft het recht om de overeenkomst binnen 7 werkdagen na totstandkoming ervan schriftelijk te annuleren, mits deze annulering uiterlijk voor 12.00 uur van de door gebruiker opgegeven verstuurdatum Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam heeft bereikt. Het zichttermijn is niet van toepassing aangezien de producten tot stand zijn gekomen overeenkomstig de specificaties van de gebruiker.

10 Copyright en eigendom

De beelden, foto's en/of illustraties op de website zijn eigendom van Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam en mogen zonder voorafgaande toestemming niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Naast de beelden mogen ook geen teksten, grafisch materiaal, logo's e.d. worden gedownload, verveelvoudigd, verspreid, vermenigvuldigd en/of anderszins openbaar gemaakt worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam.

11. Klantenservice

Voor vragen, klachten, suggesties, wensen, e.d. kan iedereen zich wenden tot de klantenservice van Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam. Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. Per mail bereikbaar via de link contact op de website of via info@sportprijzencentrum.nl. Schriftelijk bereikbaar via onderstaand adres.

Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam
Vinkenlust 97-103
3036 XX Rotterdam
Nederland

12. Wijziging voorwaarden

De voorwaarden en op de website vermelde informatie kunnen door Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam te allen tijde worden gewijzigd.

13. Slotbepalingen

Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen gebruiker en Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

Gebruik van de Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam website betekent de volledige aanvaarding van bovenstaande voorwaarden en de algemene voorwaarden van Terra-Cotta Sportprijzencentrum Rotterdam.